Registratie van testikels voor de volksgezondheid

Minimale Klinische Gegevens (MKG) | FOD Volksgezondheid- Registratie van testikels voor de volksgezondheid ,De MKG was een registratie van geanonimiseerde administratieve en medische gegevens. Alle algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen waren verplicht om vanaf het vierde trimester van het registratiejaar 1990 tot en met het registratiejaar 2007 deze gegevens ter beschikking van de FOD Volksgezondheid te stellen.College van geneesheren voor de dienst ... - VolksgezondheidDe leden van het College, eventueel ondersteund door experten van verschillende disciplines, kunnen dan met het KCE mee beslissen welke als goede kwaliteitsindicatoren kunnen dienen. Het opleggen van een nieuwe registratie van gegevens kan enkel indien dit andere registraties vervangt.Aalter start met elektronische registratie op café of ...

"De gegevens worden 14 dagen bewaard en enkel gebruikt voor de volksgezondheid." Ook op het gemeentehuis en op de wekelijkse markten kan je gewoon je ID-kaart gebruiken om je gegevens achter te laten. Contactopsporing in geval van besmetting is op die manier een stuk eenvoudiger. "Iedereen heeft er voordeel bij", zegt De Crem.

Minimale Klinische Gegevens (MKG) | FOD Volksgezondheid

De MKG was een registratie van geanonimiseerde administratieve en medische gegevens. Alle algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen waren verplicht om vanaf het vierde trimester van het registratiejaar 1990 tot en met het registratiejaar 2007 deze gegevens ter beschikking van de FOD Volksgezondheid te stellen.

Over ons | FOD Volksgezondheid

We zorgen voor de gezondheid van dieren en planten. We zijn verantwoordelijk voor onder andere de kwaliteit en de veiligheid van dierlijke producten, de bescherming tegen plantenziektes, pesticiden, meststoffen en bodemverbeteraars, genetisch gemodificeerde organismen.

Volksgezondheid | Infopagina's over de Europese Unie ...

Ook acties op beleidsterreinen zoals het milieu en voedingsmiddelen waren bevorderlijk voor de volksgezondheid. De inwerkingtreding van het Reach-kader voor de registratie en beoordeling van chemische stoffen en de totstandbrenging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gaven ook blijk van de multidisciplinaire inspanningen ...

Paritaire commissie voor de niet ... - Volksgezondheid

In het kader van de wet van 29 april 1999 werd voor elk van de 4 niet-conventionele praktijken een Kamer opgericht. Deze Kamers bestaan uit vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties en vertegenwoordigers van de faculteiten geneeskunde. Ook werd er een Paritaire Commissie opgericht met vertegenwoordigers van de 4 praktijken en vertegenwoordigers van de faculteiten geneeskunde.

HANDLEIDING VOOR DE REGISTRATIE VAN DE MINIMALE ...

VOOR DE REGISTRATIE VAN DE MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS vanaf registratiejaar 2019 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Data & Beleidsinformatie

Home - Inspectie Volksgezondheid

De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheidsbelangen van iedere burger op Curaçao. Lees meer over de organisatie. Laatste nieuws. 25 Oct. Dr. Keli is sinds 15 juli oficieel aangesteld als Inspecteur-Generaal.

Pluimvee melden | RVO.nl | Rijksdienst

Geef dit dan binnen 5 werkdagen door via de databank. U gebruikt voor het aan- en afvoeren van pluimvee een vervoersdocument.Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.

DE TDI-REGISTRATIE IN BELGIË - Sciensano

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 2012). Sinds het registratiejaar 2015 werd dit protocol ge-updatet met de noodzakelijke wijzigingen die het gebruik van het derde Europese protocol met zich mee - brengt (Antoine et al., 2016;Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, 2013) Sinds het begin van de gestandaardiseerde registratie ...

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en ...

de biocidefunctie voor de relevante productsoort voor deze datum en overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 wordt goedgekeurd, is de registratie echter slechts geldig tot de datum van goedkeuring van deze werkzame stof. §2.De aanduidingen opgelegd door artikel 28, §5 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 moeten op het etiket voorkomen:

Minimale Klinische Gegevens (MKG) | FOD Volksgezondheid

De MKG was een registratie van geanonimiseerde administratieve en medische gegevens. Alle algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen waren verplicht om vanaf het vierde trimester van het registratiejaar 1990 tot en met het registratiejaar 2007 deze gegevens ter beschikking van de FOD Volksgezondheid te stellen.

Besluit identificatie en registratie van dieren

1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: . a. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren; b. richtlijn 92/102/EEG: richtlijn nr. 92/102/EEG van de Raad van Europese Gemeenschappen van 27 november 1992 met betrekking tot de identificatie en de registratie van dieren (PbEG L 355); . c. verordening 1760/2000: verordening (EG) nr.1760/2000 van het Europees ...

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en ...

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2020.

PECS voert aftastende gesprekken in het belang van de ...

Het Platform ter bevordering van Entertainment en Cultuur in Suriname (PECS) heeft op 30 september haar eerste gesprekken gehad. Dagblad Suriname verneemt het volgende hierover. Voorzitter Bryan Muntslag heeft met een team een bezoek gebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Het g

Volksgezondheid | Infopagina's over de Europese Unie ...

Ook acties op beleidsterreinen zoals het milieu en voedingsmiddelen waren bevorderlijk voor de volksgezondheid. De inwerkingtreding van het Reach-kader voor de registratie en beoordeling van chemische stoffen en de totstandbrenging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gaven ook blijk van de multidisciplinaire inspanningen ...

Identificatie en registratie dieren | RVO.nl | Rijksdienst

Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel handelen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.Zo moet u runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen, maar ook honden registreren. Ook als u deze dieren als hobby houdt. Ze krijgen bijvoorbeeld een (oor)merk of chip. Pluimvee en broedeieren hoeft u alleen te registreren als u de ...

PECS voert aftastende gesprekken in het belang van de ...

Het Platform ter bevordering van Entertainment en Cultuur in Suriname (PECS) heeft op 30 september haar eerste gesprekken gehad. Dagblad Suriname verneemt het volgende hierover. Voorzitter Bryan Muntslag heeft met een team een bezoek gebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Het g

Aan de slag als verpleegkundige | Vlaanderen.be

Wie aan de slag wil als verpleegkundige moet beschikken over: Een diploma als verpleegkundige Er zijn heel wat mogelijkheden om een diploma als verpleegkundige te behalen, zowel op het niveau van bachelor, master als het hoger beroepsonderwijs.

Hygiënecode voor woonvormen | Verpleeghuizen en ...

Voor het klaarmaken van eten in afdelingskeukens, grootkeukens en restaurants van zorginstellingen gelden hygiëneregels. Maar in zorginstellingen gebeurt het ook dat een kleine groep bewoners zelf of met hulp kookt. Bijvoorbeeld bij kleinschalig wonen en dagbesteding in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Voor deze woonvormen bestaat een verhelderde hygiënecode.

Kabinet neemt OMT-Z advies verplichte stoppersregeling ...

Op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) opnieuw gekeken naar de situatie op nertsenbedrijven. Het OMT-Z stelt dat, ondanks het beperkte risico voor de volksgezondheid op dit moment, het gewenst is om verspreiding van het virus binnen de ...

Pluimvee melden | RVO.nl | Rijksdienst

Geef dit dan binnen 5 werkdagen door via de databank. U gebruikt voor het aan- en afvoeren van pluimvee een vervoersdocument.Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I&R) van dieren.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | RIVM

Infectieradar is een van de manieren waarmee het RIVM de verspreiding van het nieuwe coronavirus, in de gaten houdt. 15-10-2020 | 12:00 Eerste patiënt in Nederland met westnijlvirus

Inspectie Volksgezondheid Aruba - Inspectie ...

Inspectie Volksgezondheid Aruba. De IVA is onafhankelijk toezichthouder in de Arubaanse gezondheidszorg. De IVA heeft een zeer belangrijke toezichthoudende, handhavende en adviserende taak met betrekking tot de borging van kwaliteit van de geleverde zorg door zorgaanbieders en zorginstellingen op Aruba.

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en ...

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2020.