Achtergrondstudie over elektriciteit

Home - Webbased Archive of RIVM Publications- Achtergrondstudie over elektriciteit ,Door de welvaartsontwikkeling blijft de energiebehoefte, met name voor elektriciteit en mobiliteit, stijgen. De groeiende energiebehoefte heeft in 1999 niet geleid tot een stijgende CO2 -emissie. Die is voor het eerst sinds jaren gedaald, met ongeveer 2% ten opzichte van 1998.Elektriciteit en Industrie - Achtergrondnotitie Power to ...Dit is een achtergrondnotitie over de potentie van Power to Heat ten behoeve van de sectortafels Elektriciteit en Industrie. ... Ontwerp van het Klimaatakkoord - hoofdstuk Elektriciteit. Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet. ... Publicatie | 21-12-2018.Elektriciteit - Wikipedia

Jun 26, 2003·Elektriciteit is genoemd naar elektron, het Griekse woord voor barnsteen. Statische elektriciteit kan namelijk worden opgewekt door met een wollen lap over een stuk barnsteen te wrijven. Een oud puristische benaming voor elektriciteit is dan ook barnsteenkracht of barnkracht. Elektriciteit heeft zeer veel technische toepassingen.

Hans EERENS | Ms | PBL Netherlands Environmental ...

Over the past decades, aerosols have been subject of many studies that have considerably augmented the understanding of emission, atmospheric fate, and the deposition of aerosols. The formation ...

Economische ontwikkeling energie-intensieve sectoren - PDF

Over het algemeen klopt de constatering dat op de middellange termijn er een zekere correlatie optreedt tussen energie en materiaalprijzen waarbij de materiaalprijzen evenwel meer volatiel zijn (zie bijv. ... Energetisch finaal verbruik 27,48 Niet-energetisch finaal verbruik 1,30 Saldo brandstof- en warmteomzetting 0,31 Saldo elektriciteit/wkk ...

Achtergronddocument het Klimaatakkoord: Effecten en ...

Achtergrondstudie . 1 november 2019. PBL | 2 ... Subtotaal elektriciteit -0,3 2,5 -40 130 600 1.200 40 130 -120 -260 40 260 Subtotaal overig, waarvan 0,0 0,0 180 520 1.200 3.800 50 140 30 0 100 380 Warmtenetten -0,1 -0,1 110 310 400 2.000 20 110 50 10 40 180 ... keuzes over de grondslag en het prijspad van de CO 2

Duurzame energie - Onderwerpen - PublicSpaceInfo.nl

Meer informatie over aardwarmte is te vinden in de 'Eindrapportage Geothermie Manifestatie' (2013, TNO). Bio-energie Een overzicht van de verschillende technieken alsmede een uitwerking daarvan, is opgenomen in het ' Statusdocument bio-energie 2012 ' (2013, Agentschap NL).

Startanalyse aardgasvrije buurten

Achtergrondstudie . Planbureau voor de Leefomgeving . 8 juni 2020. Herzeni e versei . 1 . Colofon. ... 5.4.1 Kosten van elektriciteit 54 ... hernieuwbare energie en de gehanteerde veronderstellingen over veranderingen in kosten voor energie en techneki en. Heri ni wordt ook beschreven hoe is omgegaan met onzekerheden over de beschkibaarhedi

Home - Webbased Archive of RIVM Publications

Door de welvaartsontwikkeling blijft de energiebehoefte, met name voor elektriciteit en mobiliteit, stijgen. De groeiende energiebehoefte heeft in 1999 niet geleid tot een stijgende CO2 -emissie. Die is voor het eerst sinds jaren gedaald, met ongeveer 2% ten opzichte van 1998.

Duurzame energie - Onderwerpen - PublicSpaceInfo.nl

Meer informatie over aardwarmte is te vinden in de 'Eindrapportage Geothermie Manifestatie' (2013, TNO). Bio-energie Een overzicht van de verschillende technieken alsmede een uitwerking daarvan, is opgenomen in het ' Statusdocument bio-energie 2012 ' (2013, Agentschap NL).

Feed-in-stimulering van hernieuwbare elektriciteit

elektriciteit. Daarom zullen op enkele punten ook de beleidskeuzes in Denemarken worden aan-gehaald. Dit rapport is niet oordelend over de keuzes voor stimuleringsbeleid van duurzame elektriciteit, het is vooral beschrijvend van karakter. Het beschrijven van de overeenkomsten en verschillen

Regulatoren - SERV

Deze achtergrondstudie maakt deel uit van een reeks achtergronddocumenten over marktregulering en regulatoren die de SERV voorbereidt. Zoals voorzien in het werk-programma 2012 van de SERV, dienen die achtergrondstudies als basis voor het over-leg in de SERV met het oog op: een advies over de VREG (regulator voor elektriciteit en gas);

Kamerstuk 30913, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële ...

nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING. ALGEMEEN. 1. Doel van het wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van het kabinetsbesluit over de vaststelling van een overgangsregime, voorafgaande aan de beslissing tot het introduceren van marktwerking bij het beloodsen van zeeschepen van 18 juni 20041, alsmede tot uitvoering van het daaraan voorafgaande kabinetsbesluit uit 20032 met betrekking ...

Kamerstuk 30913, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële ...

nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING. ALGEMEEN. 1. Doel van het wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van het kabinetsbesluit over de vaststelling van een overgangsregime, voorafgaande aan de beslissing tot het introduceren van marktwerking bij het beloodsen van zeeschepen van 18 juni 20041, alsmede tot uitvoering van het daaraan voorafgaande kabinetsbesluit uit 20032 met betrekking ...

Fysieke omgeving | Cijfers & Context | Geluid ...

Daarnaast spelen zogenaamde niet-akoestische aspecten een rol, zoals context, hoe men over de bron van het geluid denkt (attitude), verwerkingsgedrag (coping stijl), angst en gevoeligheid voor geluid (Gezondheidsraad, 1999; Dusseldorp et al., 2011). De figuur geeft weer hoe blootstelling aan ongewenst geluid kan leiden tot gezondheidsklachten.

elektriciteit: 7 Citaten, quotes en wijsheden - Citaten.NET

De kracht die het vaakst in één seconde over de aarde reist, is niet elektriciteit, het is pijn. Origineel: La force qui fait le plus de fois le tour de la terre en une seconde, ce n'est pas l'électricité, c'est la douleur. Bron: Albertine disparue

Concurrerend gebruik van landbouwgrond: bio-energie versus ...

Concurrerend gebruik van landbouwgrond: bio-energie versus dierlijke producten Achtergrondstudie Trudy Rood, Durk Nijdam en Jan Ros Publicatienummer 1341 Februari 2014 Pagina 1 van 8

Fysieke omgeving | Cijfers & Context | Geluid ...

Daarnaast spelen zogenaamde niet-akoestische aspecten een rol, zoals context, hoe men over de bron van het geluid denkt (attitude), verwerkingsgedrag (coping stijl), angst en gevoeligheid voor geluid (Gezondheidsraad, 1999; Dusseldorp et al., 2011). De figuur geeft weer hoe blootstelling aan ongewenst geluid kan leiden tot gezondheidsklachten.

Duurzame energie - Onderwerpen - PublicSpaceInfo.nl

Meer informatie over aardwarmte is te vinden in de 'Eindrapportage Geothermie Manifestatie' (2013, TNO). Bio-energie Een overzicht van de verschillende technieken alsmede een uitwerking daarvan, is opgenomen in het ' Statusdocument bio-energie 2012 ' (2013, Agentschap NL).

Oosterhorn: Regels

1.41 geurgevoelig object. een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt, waarbij onder "gebouw, bestemd voor menselijk wonen of menselijk verblijf" wordt verstaan: gebouw dat op grond van het bestemmingsplan ...

Economische ontwikkeling energie-intensieve sectoren - PDF

Over het algemeen klopt de constatering dat op de middellange termijn er een zekere correlatie optreedt tussen energie en materiaalprijzen waarbij de materiaalprijzen evenwel meer volatiel zijn (zie bijv. ... Energetisch finaal verbruik 27,48 Niet-energetisch finaal verbruik 1,30 Saldo brandstof- en warmteomzetting 0,31 Saldo elektriciteit/wkk ...

Praktijkgids Arbeidsveiligheid - Praktijkgids ...

Paragraaf 4.4a Nadere voorschriften over het werken met lood. Artikel 4.20a Meetfrequentie en analyse van lood in de lucht; Artikel 4.20b Controle van lood in het bloed; Paragraaf 4.4b Kankerverwekkende processen. Artikel 4.20c Aanwijzing; Paragraaf 4.5 Meetmethodes asbest. Artikel 4.21 Algemeen; Artikel 4.22 Monsterneming; Artikel 4.23 Te ...

Aanscherping beleid nodig voor verantwoording van ...

Volgens een nieuwe EU-richtlijn moeten bedrijven verantwoording afleggen over hoe ze omgaan met maatschappelijke belangen zodat ze daarop kunnen worden aangesproken. Daarvoor is goed vergelijkbare en complete informatie nodig. De PBL-studie Transparantie verplicht concludeert dat de recent aangepaste Nederlandse invulling van de Europese rapportageplicht van bedrijven op ...

DE SLIMME METER, UITGELEZEN ENERGIE(K)?

Bij het besluit over de uitrol van de slimme meter is uitgegaan van een gemiddelde energie-besparing van 3,5 procent op het huishoudelijk energieverbruik (gas en elektriciteit). Dat staat gelijk aan een nationale energiebesparing van ongeveer 10 petajoule, oftewel 10 pro-

IJsselmeer - Industriezandwinning: Toelichting

Zo veel mogelijk met elektriciteit werken en niet met diesel Scheepsbewegingen verlopen zoveel mogelijk via vaste patronen. Dit houdt in dat de binnenvaartschepen steeds, zo lang mogelijk, de route van de vaargeul zullen volgen. Van of naar de werklocatie wordt verder steeds de kortste, bevaarbare route ten opzichte van de vaargeul gekozen.

Instrumentkeuze voor efficiënt en effectief klimaatbeleid

In lijn met het klimaatakkoord van Parijs heeft de Nederlandse overheid gekozen voor een ­ambitieuze emissiereductiedoelstelling. De huidige beleidsinstrumentenmix lijkt nog niet toe­reikend om deze doelstelling te halen, omdat CO2-emissies nog niet uniform worden beprijsd en het onduidelijk is of subsidies voldoende gericht zijn op het verlagen van de emissiebestrijdings­kosten.